Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program - Bemutatkozás

Debrecenben több mint húsz éve kezdődött a szociológiai és társadalompolitikai tárgyak oktatása. A Debreceni Egyetem az ELTE és a  Corvinus Egyetem után harmadikként indított szociológiai és társadalompolitikai doktori programot Magyarországon. 

A Program központi tudományos és kutatási témája a modernkori társadalmak társadalmi integrációjának kérdésköre, illetve ennek társadalomtörténeti változásai, az intézmények és egyes társadalmi csoportok integrációs mechanizmusainak vizsgálata, a társadalompolitikai, szociálpolitikai és közpolitikai rendszerek,  a helyi társadalmak és  fejlesztések feltételei valamint az etnikai, nemzeti és más kisebbségek kutatása. A Program hangsúlyozottan várja a határon túli hallgatók jelentkezését is.

Tudományos programunk erősen kapcsolódik az MTA és más tudományos műhelyekben, valamint egyetemünkön a társadalomra vonatkozó tudás megújítását is céljának kitűző kutatómunkához. A program célja, hogy a képzésben résztvevők közvetlen kapcsolatba kerüljenek a legfontosabb nemzetközi és hazai kortárs kutatásokkal  és megismerjék a társadalomkutatások legújabb módszereit. 

A doktori programban egyetemi kollégáink, a hazai társadalomtudományok kiemelkedő képviselői, a legfiatalabb kutató generáció új módszereket és irányokat meghonosító képviselői, illetve meghívott külföldi oktatók is szerepet vállaltak. Az általunk képviselt tudományterület szervesen illeszkedik a DE BTK Humán Tudományok Doktori Iskoláját alkotó diszciplínákhoz, a filozófia, a pszichológia és a neveléstudomány területeihez, többek között a társadalomelmélet, a társadalmi magatartás, a társadalmi mechanizmusok, az ember és környezet, valamint az oktatás és nevelés társadalmi összefüggéseinek kérdései kapcsán.

A Doktori Programunk célja, hogy olyan kutatókat képezzünk, akik ismerik és a nemzetközi tudományos gyakorlatban is alkalmazni tudják a szociológiai kutatások és a társadalompolitikai elemzések elméleteit és módszereit, képesek saját kutatásaikkal a választott tématerületükre vonatkozó tudást gyarapítani, és akik készek arra, hogy a képzés során szerzett tudásukat kutatóként és elemzőként hasznosítsák. A kutatásra és az elemzésre orientáltság mellett fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink jártasságra tegyenek szert a kutatásszervezés és -menedzselés, a hazai és nemzetközi pályázatok, projektek szervezésében, kezelésében is. Segíteni kívánjuk a doktoranduszokat szakirányú nyelvi tudásuk fejlesztésében is. A képzés fontos eleme a témához kapcsolódó, egyénre szabott tutori rendszerű munka, valamint a kutatásmódszertani kurzusokban és kutatószemináriumokban zajló felkészítés. 

Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program alprogramja a Regionális kutatások alprogram. A Regionális kutatások alprogram a társadalom térbeli különbségeivel, területi egyenlőtlenségeivel, az egyenlőtlenségek szociológiai, demográfiai jellemzőivel és társadalmi konfliktusaival foglalkozik. A hazai település- és társadalomstruktúra gazdasági-szociális jellemzői a vidéki térségek eltérő fejlettségi szintje szerint differenciáltan biztosítják a szolgáltatásokhoz, munkához, egészségügyhöz, stb. történő hozzáférést, amely jelentősen befolyásolja az ott élő népesség életszínvonalát, életesélyeit. E témakörök kutatása jelentősen hozzájárul a városi és vidéki térségekben zajló társadalmi folyamatok összefüggéseinek értelmezéséhez. 

Prof. Dr. Czibere Ibolya,

a doktori program vezetője,

egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 12. 12:22