CHERD - Hungary

A doktoranduszok és doktorjelöltek egyik legfon-tosabb gyakorlóhelye a Debreceni Egyetem Felső-oktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-Hungary), mely kutatásokat és fejlesztéseket végez a felsőfokú képzés területén. Megkeresi, nyilván-tartja és közvetíti azokat a K+F problémákat, ame-lyek a felsőoktatás átstrukturálódása kapcsán a régióban felmerülnek. A kutatások  az intézményi illetve regionális szintű döntéseket (pl. területi rekrutáció, együttműködés a gazda-sági környezettel, hallgatói és okta-tói véleményezések stb.) is támogatják.

A Központ tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs pályázato-kon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatá-sokat végezhessen.  A doktoranduszok  nemcsak részt vesznek a kuta-tásokban, hanem hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon be is mutatják az eredmé-nyeket, s e munka képezi több disszertáció alapját is.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:56