Neveléstudományi Doktori Program - Alprogramok

Közoktatási kutatások alprogram:
A közoktatási kutatások alprogram kutatási az oktatási rendszerek azon szintjeire koncentrálnak, melybe a tanköteles korú diákok tanulnak, ezek történeti és összehasonlító vizsgálatára, a tanulói részvétel, továbbhaladás és eredményesség kihívásaira, az oktatási rendszer szerkezetére és minőségére, intézményes, informális és nonformális színtereire, valamint az oktatásban résztvevő szereplők, nemzetközi szervezetek, kormányok, iskolafenntartók, pedagógusok, diákok és szülők érdekeire és tevékenységére. 

Inkluzív pedagógiai kutatások alprogram:
Az inkluzív pedagógiai alprogram kutatásainak célja annak feltárása, hogy milyen oktatáspolitikai kezdeményezések, iskolakultúra és pedagógiai környezet alkalmas arra, hogy a különböző társadalmi, etnikai és nyelvi hátterű, valamint sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossággal élő tanulók hozzáférhessenek az eredményességüket legjobban támogató tanuláshoz, neveléshez, továbbá, hogy a pedagógusképzés és továbbképzés mindezt milyen eszközökkel képes támogatni. 

Felsőoktatási kutatások alprogram:
A felsőoktatási kutatások alprogram a középfokú végzettséget követő oktatás nemzetközi, regionális és nemzeti trendjeinek és kihívásainak oktatási rendszeren belüli és kívüli, társadalmi és individuális hatásait, a különböző intézménytípusok formálódását és képzési szintjeinek jellemzőit vizsgálják, különös figyelmet fordítva a felsőoktatás hagyományos és nemtradicionális hallgatói csoportjainak hozzáférését, részvételét és eredményességét támogató rendszerszintű és intézményi politikákra, valamint a tanulási formákra és felsőoktatáspedagógiai gyakorlatokra.

Oktatáskutatás és alkalmazásai alprogram:
Az alkalmazott oktatáskutatás alprogramban folyó kutatások az egyes tantárgyak különböző diákösszetételű csoportokban való tanításának és tanulásának problémáira, a tanítás, tanulás és a tantárgyi eredményesség történeti és nemzetközi összehasonlítására, különböző intézményi és tantermi környezetben tapasztalható sajátosságaira, innovációira, a diákoknak és a tanároknak tanulási folyamattal, a tanulási eredményesség növelésével kapcsolatos vélekedését befolyásoló tényezőkre, valamint a pedagógusok képzésének és szakmai fejlődésének diszciplináris problémáira összpontosítanak.

Felnőttképzési, szakképzési és közművelődési alprogram
A felnőttnevelés az élethosszig tartó tanulás uralkodó paradigmává válása következtében egyre kevésbé definiálható önállóan, s határolható le az oktatás-nevelés egészéről. Hagyományosan elkülönülő intézményrendszere, valamint szerepének felértékelődése mégis indokolja önálló alrendszerként való vizsgálatát. Az alprogram a felnőttek - széles értelemben vett - tanulásával, tanításával kapcsolatos témaköröket foglalja magában. Legfontosabb kutatási területei foglalkoznak a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, valamint a közművelődés felnőtteket érintő szakpolitikáival, az idesorolt intézményrendszer működésével, az ezekben, valamint az ezektől független tanulási folyamatban résztvevőkkel kapcsolatos kérdéskörökkel. E kérdéskörök kiemelten érintik a képzés és a gazdaság kölcsönhatását, a helyi társadalmak tanulásban betöltött szerepét, a kultúraátadás általános, s egyes lakossági rétegekhez, etnikai csoportokhoz köthető folyamatát, ezen belül a tömegkommunikáció és a szórakoztatás kérdéskörét.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 15. 13:27