A PhD képzés részletes felvételi tájékoztatója.


A Filozófia Program tematikai súlypontja a tágabb értelemben vett modern filozófia. A többciklusú felsőoktatási képzési struktúrában (szabad bölcsészet BA, valamint filozófia és esztétika MA) is sikerült megőrizni az eddig arculatot. A doktorképzésben ebben a vonatkozásban nem várható alapvető változás: a doktoranduszok kutatási témái az eddigi arculathoz kötődnek. Ugyanakkor ösztönözzük a tágabb orientálódást is, erősítve a doktori iskolán illetve a karon és az intézményen belüli, valamint más intézményekkel közös együttműködési formákat.
Programvezető: Prof. Dr. Angyalosi Gergely

A Pszichológia Programot az intézet irányultsága határozza meg. Az alábbi gyakorlat közeli területek emelendők ki: a szervezet- és munkapszichológia, a tehetség pszichológiai és nevelési/oktatási vonatkozásai, valamint a klinikai-mentálhigiénés problematika kérdései. E kutatási irányokban a hallgatók nagyobb számban bekapcsolódhatnak a munkába. Jelentős azon volt hallgatók száma, akik ezen a területen felsőoktatási intézményben dolgoznak.
Programvezető: Prof. Dr. Münnich Ákos.

A Neveléstudományi Program kutatásainak középpontjában az oktatás, nevelés, szakképzés és művelődés mai problémái állnak, melyeket történeti és társadalmi összefüggéseiben vizsgál. Az oktatásügy folyamatainak összefüggésrendszere kitágult, komplexitása megsokszorozódott, a neveléstudomány hatóköre a vizsgálatok diszciplináris, tematikus és térbeli kereteit tekintve túllépett az osztálytermi folyamatokon. Az oktatási rendszerek dinamikusan növekednek, egyre több társadalmi és életkori csoportot érnek el, s szervezetileg is igen sokszínűvé válnak. Mivel ezek a problémák mélyen ágyazódnak Közép-Európa múltjába és jelenébe, a program különös fontosságot tulajdonít a nemzetközi összehasonlításoknak. A program a határon átnyúló térség tanárképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményei számára biztosít oktatói-kutatói utánpótlást valamint a régió közoktatásában dolgozó kutatótanárokat fogadja. A Neveléstudományi Program bázisán működik a DE Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD), amely azokat a K+F problémákat tárja fel, amik a felsőoktatás átstrukturálódása és nemzetköziesedése során merülnek fel.
Programvezető: Prof. Dr. Pusztai Gabriella.

A Szociológia és Társadalompolitika Program tudományos, kutatási profilját a modernkori társadalmak társadalmi integrációjának kérdései jelentik. Ezen belül kiemelt fontosságú a társadalom történeti változásainak, szerkezeti rendszereinek, az egyes társadalmi csoportok integrációs mechanizmusainak vizsgálata, a társadalompolitikai, szociálpolitikai és közpolitikai rendszerek kutatása. A Program célja, hogy a szociológia és a társadalompolitika egymással szorosan összekapcsolódó témakörein belül olyan kutatókat képezzen, akik a szociológiai kutatás és társadalompolitikai elemzés elvi alapjaival és metodológiai eljárásaival egyaránt tisztában vannak és képesek saját kutatásaikkal a választott tématerületükre vonatkozó tudásukat gyarapítani, és olyan magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, melyet kutatóként vagy alkalmazott elemzőként egyaránt széleskörűen hasznosítani tudnak.
Programvezető: Prof. Dr. Kovách Imre
 
© 2009- http://humandi.unideb.hu - HTDI |
Technikai háttér és arculat JurisWeb