A Filozófia Doktori Program Hallgatói


Ugrás ide: nappali | levelezőNappali
Név Kezdés idő Témavezető védés/Fok/Absz Téma/Doktori dolgozat címe
Dunkel Norbert1994Vajda Mihály?
Gulyás Gábor1994Vajda MihályAbsz.Kierkegaard teste
Bacsó László1994Hévizi Ottó2006Szparagmosz (Görög tragédiák értelmezése posztmodern esztétikai és irodalomelméleti szempontból)
Kukla Krisztián1995Hévizi Ottó2006A szemtől a kézig. Konrad Fiedler művészetfilozófiája
Valastyán Tamás1995Hévizi Ottó2001A széttagoltság mint forma a német koraromantikus diskurzusban, különös tekintettel Novalis és Friedrich Schlegel törekvéseiben
Sutyák Tibor1995Bacsó Béla2006A Freud-elv – a pszichoanalízis mint lélekfilozófia
Simon Attila1995Vajda Mihály1999A befogadó a poétikában
Pető Zsolt1995Vajda Mihály2002A Bábel árnya
Kicsák Lóránt1995Angyalosi Gergely2002A jelenlét-problematika Derridánál és Heideggernél
Mekis Péter1996Vajda Mihály2008Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésben
Kmeczkó Szilárd1996Vajda Mihály2006A Polányi-recepció nyitott kérdései
Fehér Ildikó1996Vajda MihályAbsz.Nietzsche ifjúkori műveinek metafizikai horizontja az öninterpretációk fényében
Békési József1997Bujalos IstvánAbsz.Ethnocentrizmus a kortárs amerikai politikai filozófiában
Ujlaki Tibor1998Vajda MihályAbsz.A személyes személytelen (Max Scheler perszonális etikája)
Drimál István1998Rózsa Erzsébet2008A tudat struktúrája Hegelnél és Heideggernél
Szilágyi Gál Mihály1999Vajda Mihály2007A szép nyilvános jellege. Hannah Arendt és Friedrich Schiller Kant esztétikájáról
Kovács János1999Mihálydeák TamásAbsz.Tulajdonnevek és határozott leírások Kripkenél
Makk Norbert1999Rózsa Erzsébet2008A jel rendszere Hegelnél
Fenyő Imre1999Nyizsnyánszki Ferenc2009Tudás és társadalom a posztmodern korban (Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete)
Hogyinszki Éva2000Biróné Kaszás Éva2008A közösségelvű társadalomkritika lehetőségei. Az erény nyomában tervezete
Dobos Attila2001Rózsa ErzsébetFok. Lejárt
Kiss Dávid2001Angyalosi GergelyAbsz.
Salat Csilla2002Vajda MihályAbsz.Cioran filozófia-felfogása
Novák Zoltán2002Rózsa Erzsébet2011Kultúrfilozófiai viták a két háború közti Magyarországon
Deczki Sarolta2002Vajda Mihály2011Idő és értelem a fenomenológiában
Rónai András2003Angyalosi Gergely2011A test, a Másik és a Tudás
Krivánik Dániel2003Nyizsnyánszki FerencFok. lejártHegel: A szellem fenomenológiája
Andrejka Zoltán2003Nyizsnyánszki Ferenc2010.Apollón és Diké nyomában (Hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében)
Berkovics Balázs2003Angyalosi Gergely2013A Foucault-i tudománykritika és a francia episztemológiai hagyomány
Farkas Henrik2004Angyalosi Gergely2011A test, a tér, a hely és a tánc
Pávay Tibor2005Nyizsnyánszki Ferenc2011Kulturális fenomének színeváltozása
Horváth Lajos2005Bánfalvi/Kelemen István2011Az elme reduktív és nem reduktív elméleteinek elemzése
Rácz Sándor2006Bujalos István2014A. MacIntyre és J. Rawls igazságosságkoncepciójának összehasonlítása
Kőmüves Sándor2006Angyalosi Gergely2011A művészet intézményi elmélete
Ionescu Nicoleta2006Rózsa ErzsébetAbsz.Az interjú mint kérdezés
Joó Adrián2006Bujalos IstvánAbsz.Rorty és a kontinentális filozófia
Mezei Tamás2007Bujalos IstvánAbszWittgenstein etikai nézetei
Illés Zsuzsa2007Angyalosi GergelyTörölveA haláltapasztalat művészi és filozófiai megközelítései a modernitásban
Hercegfalvi Edina2008Valastyán TamásAbszKant esztétikájának szerepe a modern hermeneutikában
Kassainé Sólyom Beáta2008Biróné Kaszás ÉvaAbsz.Multikulturalizmus és a szabadságjogok átértékelődése napjainkban
Karap Zoltán2008Rózsa ErzsébetAbsz.A zene metafizikája. Kultiurális hermeneutikai elemzések
Soós Sándor2008Bugár István2014A Zen filozófiává válása a XX. században
Hornyák Péter2009Bujalos IstvánAbszA történetfilozófia paradigmái és válság a XIX-XX. századi filozófiában.
Bodnár János Kristóf2009Kelemen István/Kakuk Péter2014A pszichotróp- és kábítószerek használatának és prohibiciójának kulturtörténete a biopolitika és jogvédelem tükrében
Sántha Szilvia2010Angyalosi GergelyAbszMűvészet és élet, esztétika és etika viszonya a 19-20. sz. művészprózája és elméleti írások alapján
Soltész Péter2010Hévizi OttóAbsz/FokA magyar Nietzsche recepció a 2. vgh-ig
Kovács Gábor2010Rózsa ErzsébetAbsz/FokMárkus György filozófiai munkássága
Tánczos Péter2011Angyalosi GergelyAbszA szubverzív filozofálás tipológiája
Sós Csaba2011Valastyán TamásAbszA Nő a Nyelv és a MŰ - szemérem alakváltozatai
Varga Rita Lenke2011Valastyán TamásAbszA halott test mint a társadalomból kizárt egyén
Péter Szabina2012Angyalosi GergelyAz esztétikai állapot megjelenése a „Body Art” művészetében
Tóth Máté2012Bujalos – Goretity J.A kortárs orosz filozófiai gondolkodás
Szrogh István2013Bujalos István
Zeöld Emese2013Valastyán Tamás
Tóth Alexandra2014Valastyán Tamás
Marczin István Bence2014Angyalosi Gergely


Levelező

a lap tetejére ^

Név Kezdési idő Témavezető Védés/Fok/Absz Téma/Doktori dolgozat címe
Sümegi István1994Vajda Mihály2001Ontológiai töredékek
Lovász Tünde1994Vajda Mihály1999Kontextualizmus a racionalitáselméletben
Kelemen István1994Vajda Mihály2007Misztikum és értelem. Közelítések a fiatal Ludwig Wittgenstein filozófiájához
Rácz József1995Mihálydeák Tamás2001A többértékű logikai rendszerek
Pongrácz Tibor1995Vajda Mihály2011A mérték és mértéktelenség problémája Heideggernél
Madaras Lászlóné1995Mihálydeák Tamás2000A 20. századi angolszász fiolzófia törekvései az empirikus tudományok teoretizálásra és ennek néhány vonatkozása a mai magyar természettudósok tudományfelfogásában
Kassa Gabriella1995Angyalosi GergelyAbsz.
Csobó Péter1995Hévizi Ottó2006A zenefilozófia eszméi
Balogh László1995Vajda Mihály2004Hannah Arendt a szabadságról avagy a politikai cselekvés elmélete és története
Trembeczki István1996Bujalos István2004Néhány kérdés a történelem végéről és az egyetemes történelemről: Francis Fukuyama történetfilozófiájának tanulságai
Szabó István György1996Rugási GyulaAbsz.
Pataki Gyöngyvér1996Vajda MihályAbsz.Kimura neutrális elméletének racionális rekonstrukciója
Dankovics Viktorné1996Vajda Mihály2003Ny. Bergyajev történetfilozófiája 1901-1924 között írt művei alapján
Antal Éva1996Angyalosi Gergely2001Az irónia fogalmáról-(állandó) tekintettel Kierkegaard-ra
Szabó Csaba1997Nyizsnyánszki FerencAbsz.Objektív szellem a klasszikus német történetfilozófiában, Hegel és Fichte történetfilozófiai rendszereinek összevetése
Himfy József1997Rózsa Erzsébet2007A kanti elveken alapuló világköztársaságról – különös tekintettel a globális osztó igazságosság problémáira
Flaisz Endre1997Rózsa Erzsébet2008Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig
Pólik József1998Hévizi Ottó2004Kópia és képmás. Az immoralista aposztázia problémája a modernitásban
Pató Attila1998Biróné Kaszás Éva2004A nyilvánosság fogalma Hannah Arendt politikai gondolkodásában
Szebeni Zsuzsa1998Hévizi OttóAbsz.Az erdélyi díszlet- és jelmeztervezés esztétikai háttere a századfordulón, különös tekintettel a francia párhuzamokra (1890-1930-ig)
Csutak Zoltán1998Vajda MihályAbsz.Teremtődő végesség
Rónyai Ferenc1999Bujalos IstvánAbsz.Ideális kommunikatív etika – racionális közösségi tettre-készség
Komlósi Csaba1999Hévizi OttóAbsz.A XIX: század német filozófiájának Szókratész képe és ennek módosulásai
Héjas Anita1999Angyalosi GergelyAbsz.Tragikus és nem tragikus drámák
Szekeres Szilvia1999Angyalosi GergelyAbsz.A humboldti nyelvfilozófia hatása a magyar irodalomra
Kakuk Péter1999Angyalosi GergelyVédett?Az ész történetisége
Svetlana Zecevic2000Mihálydeák Tamás2008Meaning and modality by Carnap and Kripke
Daróczi Gabriella2000Angyalosi Gergely2009Az alteritás művészete – Weöres Sándor: Psyché
Szabó Beáta2001Angyalosi Gergely--
Újlaki Tibor2001Vajda MihályAbsz.A személyes személytelen (Max Scheler perszonális etikája)
Keller György2002Vajda MihályFok. 2008.07.18A helyes affektusokról szóló tan Brentano és Husserl gondolkodásában
Pénzes Ferenc2002Hévizi Ottó2012Nietzsche korai magyar recepciója 1872-1917
Novák Mircea2003Hévizi OttóFok. 2008.03.14.+6 hónapNietzsche egyéniség-koncepciója
Forró Enikő2003Biróné Kaszás ÉvaFok. 2008.12.22Az emberi jogok megalapozása
Bakonyi Pál2003Vajda MihályFok.2008.12.30.Edmund Husserl fenomenológiája
Katona Gábor2003Angyalosi GergelyHaladás és haladás kritika
Hamcherif Ramóna2004Angyalosi GergelyFok. 2010. 05.04.Az interszubjektivitás problémája Sartre és Beauvoir irodalmi és filozófiai műveiben
Pocsai Mária2006Angyalosi GergelyAbszA szöveg mint megtestesülés
Prancz Zoltán2007Angyalosi Gergely2010A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal gondolataiban
Tóth Ferenc2008Valastyán TamásAbszDanto művészetfilozófiája
Jánosfalvi Péter2008Rózsa ErzsébetAbszNietzsche és Kant etikai műveinek összehasonlítása
Balassa Bence2008Hévizi Ottó/Pólik JózsefAbszNietzsche késői filozófiájának vetületei, következtetései
Simon Levente2008Biróné Kaszás ÉvaAbszA tömeg és a csőcselék kapcsolata a totalitárius rendszerekben
Végh Attila2011Simon AttilatörölveA preszókratikus filozófusok töredékei
Beretvás Gábor2011Kelemen IstvánAbszA magyar filmművészeti újhullám modern vizsgálata
Darabos Borbála2011Balogh László LeventeAbszMigránsok a legalitás és illegalitás mezsgyéjén
Vízkeleti Dániel2011Kelemen IstvánhalasztA mese határai – a történet mesélés filozófiai alapvetései
Földi Andrea2012Bujalos IstvánAz emberi meghasonlottság a modern történetfilozófiában
Gajdos Ágoston2012Bánfalvi AttilaMedikalizáció és pszichiátria
Kürti László2012Angyalosi GergelyFreud dogmái a posztmodern líra esztétikai mintázatain
Szabó Ádám2013Valastyán Tamás
Barna Benedek2013Bujalos István
Juhász Béla2013Kelemen István
 
© 2009- http://humandi.unideb.hu - HTDI |
Technikai háttér és arculat JurisWeb